Jak przepisać mieszkanie na dziecko?

Jak przepisać mieszkanie na dziecko?

Rodzic, który chce pozostawić dziecku mieszkanie, musi dokonać przeniesienia prawa majątkowego. W przypadku osób bliskich można to zrobić na trzy sposoby: poprzez darowiznę, umowę dożywocia oraz testament.

Umowa darowizny

Gdy rodzice nie korzystają z mieszkania, mogą jeszcze za swojego życia podarować je dziecku. W tym celu należy notarialnie sporządzić umowę darowizny. Wcześniej jednak trzeba oszacować wartość nieruchomości i najlepiej zrobić to z pomocą rzeczoznawcy, by przypadkiem jej nie zaniżyć i nie narazić się na późniejsze problemy skarbowe. Niezbędne są także dokumenty potwierdzające prawo do przekazywanej nieruchomości i odpis z księgi wieczystej.

Darowizna niesie za sobą konieczność poniesienia pewnych kosztów. Są to przede wszystkim:

  • usługi notarialne (wraz z podatkiem VAT 23%);
  • opłata za wpis do księgi wieczystej (wraz z podatkiem VAT 23%);
  • podatek od spadku i darowizny.

Gdy darowizna dotyczy najbliższych osób z tzw. zerowej grupy podatkowej, możemy postarać się o zwolnienie z podatku, składając w urzędzie formularz SD-Z2.

Warto jeszcze wspomnieć, że według art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca, w tym wypadku rodzic, może odebrać darowiznę w przypadku rażącej niewdzięczności ze strony obdarowanego. Ten drugi jest również zobowiązany do udzielenia wsparcia darczyńcy, gdy ten wpadnie w poważne kłopoty finansowe.

Umowa dożywocia

Drugą formą przeniesienia prawa majątkowego na dziecko jeszcze za życia rodzica jest umowa dożywocia. Zbywca zachowuje do śmierci prawo zamieszkiwania nieruchomości, a co więcej, nabywca zobowiązany jest zapewnić mu wyżywienie, pomoc i opiekę oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Umowa dożywocia również musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, a jej stronami mogą być tylko osoby pełnoletnie.

Testament

Zapisanie nieruchomości w testamencie oznacza, że w przypadku śmierci rodzica jego prawa do majątku przechodzą na dziecko. Innymi słowy, dziecko jako spadkobierca otrzymuje mieszkanie w spadku. Rodzic musi jednak wyrazić taką wolę w testamencie, inaczej majątek zostanie podzielony między spadkobierców według ustawowej kolejności dziedziczenia. W takiej sytuacji nie ma gwarancji, że mieszkanie otrzyma dziecko. Testament najlepiej sporządzić lub przynajmniej podpisać w obecności notariusza.

Zdj. główne: Romain Dancre/unsplash.com

Powiązane posty

Napisz komentarz

Dasultry